Obchodné podmienky

Všeobecné dodacie podmienky

 

Ďakujeme za prejavený záujem o naše produkty. Tieto všeobecné dodacie podmienky sú zároveň návodom na obsluhu nášho e-shopu. Ak nebude Vám niečo jasné, alebo sme niečo zabudli neváhajte nás kontaktovať. Radi sa Vám budeme venovať aj individuálne. Vďaka vývoju na trhu si vyhradzujeme si právo zmeny týchto podmienok.

tým Stavba hrou

 

1) Vymedzenie pojmov

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "Obchodné podmienky"), spracované podľa Zákona na ochranu spotrebiteľa č 634/1992 Zb. a Občianskeho zákonníka č 40/1964 Zb. v platnom znení. Časť "A" sa vzťahuje na zmluvné vzťahy vzniknuté medzi Kamil Moša (ďalej len "Predávajúci" alebo "Dodávateľ") a kupujúcim spotrebiteľom (ďalej len "Spotrebiteľ" alebo "Kupujúci").

 

Obchodné podmienky sa vzťahujú iba na tovar zakúpený u predávajúceho. Predávajúci je fyzická osoba:

 

Kamil Moša

Vrbová 134/11, 747 47 Kobeřice

Česká republika

IČO: 76111458

DIČ: CZ690926541

Kontakt: email info@stavbahrou.sk, telefón +420 734 130 023

zaoberajúce sa nákupom a predajom stavebného materiálu

 

Kupujúci Spotrebiteľ

je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. (§ 53 ods.3 Občianskeho zákonníka).

Prepravnou službou (ďalej len "Dopravca") je právnická alebo fyzická osoba podnikajúca v odbore prepravy tovaru a logistiky.

Spotrebiteľská zmluva (ďalej len "Zmluva") je zmluva kúpna, prípadne iná zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane Spotrebiteľ a na druhej strane Predávajúci. Tieto Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej uzavretej zmluvy medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim. Zmluva je uzatváraná v českom jazyku. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám.

 

Tieto Obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia Kupujúcim.

 

2) Bezpečnosť a ochrana informácií.

Predávajúci sa zaväzuje dodržiavať zákon č 101/2000 Sb. O ochrane osobných údajov. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním osobným údajov v databáze Predávajúceho. Tieto údaje poskytuje Kupujúci prostredníctvom registrácie. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, doplnenie, vrátane ďalších zákonných práv podľa § 21 zákona č 101/2000 Sb. Registrácia sa vypĺňa pri prvom nákupe a možno ju požiť opakovane pri ďalších nákupoch. O korektnom prijatí registrácia bude Kupujúci ihneď informovaný potvrdzujúcim e-mailom. Nedostane Ak Kupujúci potvrdenie obratom, nastala chyba a registrácia nie je prijatá. Potrebné opakovať znova.

 

3) Objednanie, uzavretie spotrebiteľské zmluvy.

Informácie o postupe vedúce k objednaniu sú patrné zo samotného procesu objednávania priamo v eshope Predávajúceho. Kupujúci má právo a možnosť kontroly a opravy údajov pred odoslaním objednávky. Objednávka Kupujúceho je návrhom zmluvy a samotná zmluva je uzatvorená momentom doručenia potvrdenia Kupujúcemu s týmto jeho návrhom. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v okamihu objednania. Objednávať možno nasledujúcimi spôsobmi:

• prostredníctvom elektronického obchodu STAVBA HROU, ktorého prevádzkovateľom je Predávajúci

• elektronickou poštou na adresu Predávajúceho (info@stavbahrou.sk)

• telefonicky na číslo (+ 420 734 130 023)

O korektnom prijatí objednávky bude Kupujúci ihneď informovaný potvrdzujúcim e-mailom. Ak nedostane potvrdenie obratom, nastala chyba a objednávka nie je prijatá. Potrebné opakovať znova.

Tovar je dodávaný vždy na celé kusy (balenie) - vo skladbových rozmeroch daných výrobcom - (ak nie je možnosť voľby rozmeru, prírezu). Objednávka, ktorá nebude tomuto zodpovedať bude zaokrúhlená nahoru na najbližší skladobný rozmer (celý kus alebo balenie).

 

4) Dodanie tovaru

Dodávky predmetu plnenia budú realizované podľa skladovej dostupnosti produktov a prevádzkových možností. Predávajúceho v čo najkratšom termíne. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky Kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia osobným odberom alebo na uvedenú adresu v objednávke. Súčasťou plnenia nie je montáž.

Pri osobnom plnení a spôsobu platby iným než hotovosť alebo pri plnení prostredníctvom dopravcu, môže tovar prevziať len osoba k tomu poverená, ktorá sa musí dostatočne identifikovať a preukázať, že je oprávnená tovar prevziať. Dodanie tovaru prebieha prostredníctvom Dopravca, v osobitných prípadoch (traťové rozvozy) priamo výrobcom tovaru. Termín dodania je 14 dní, ak nie je u konkrétneho produktu uvedené inak. Dodanie na kupujúcim uvedenú adresu prebieha v pracovné dni av bežnej pracovnej dobe. Po expedícii tovaru zo skladu bude kupujúci informovaný e-mailom o jeho odovzdaní dopravcovi. Dopravca má na doručenie zásielky 4 pracovné dni. Táto lehota je započítaná do celkovej dodacej doby. Najneskôr v deň doručenia bude dopravca telefonicky kontaktovať kupujúceho a dohovorí si čas vykládky. Po dohode je možné použiť dopravu - Slovenskou poštou, prípadne aj osobný odber. Tovaru do zahraničia nedodávame.

 

5) Cena a spôsob platby

Ceny v eshope Stavba hrou sú vrátane DPH, balného. Při volbe dopravy zmluvný dopravca bude po prijatí objednávky kupujúcemu do 24 hodín odoslané elektronicky faktúra. V tomto prípade (platby faktúry) je variabilným symbolom jej číslo. Po jej uhradení kupujúcim a pripísanie na účet obchodu Stavba hrou, bude tovar v dohodnutom termíne expedovaný. Druhou možnosťou je po zadaní v pokladni voľby dobierka = platba v hotovosti pri prevzatí tovaru.

 

Ceny prepráv a možnosti platieb

 

hmotnosť

Zmluvný dopravca

Dobierka

0-15kg

12,- €

22,- €

16-29kg

19,- €

30,- €

30-50kg

25,- €

35,- €

51-75kg

51,- €

57,- €

76-100kg

63,- €

68,- €

101-149kg

78,- €

85,- €

nad 150kg

98,- €

106,- €

 

Tovar sklolaminát Filon se dodává s paušálnou cenou dopravy 17,- €

 

Tovar posuvné dvere - sada sa vyrába na zakázku, je možno jej hradiť iba vopred prevodom a tento ceník dopráv:

 

hmotnosť

doprava

0-15kg

12,- €

16-29kg

19,- €

30-50kg

25,- €

51-75kg

51,- €

76-100kg

63,- €

101-149kg

78,- €

nad 150kg

98,- €

 

6) Prevzatie tovaru

Kupujúci je ihneď pri prevzatí tovaru povinný spolu s Dopravcom prekontrolovať nepoškodenosť zásielky a jej kompletnosť. Ak zistí vady, má právo zásielku odmietnuť že zásielka je napríklad neúplná alebo poškodená. Ak ju aj napriek tomu prijme alebo zistí poškodenie tovaru po odstránení obalu, uplatní Kupujúci bezodkladne reklamáciu u Dopravcu

 

7) Odstúpenie od zmluvy.

Pri uzatvorení zmluvy za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku (§ 53 Občiansky zákonník) má Spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do 14 dní od prevzatia plnenia (§ 53 ods 7 Občiansky zákonník). Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne uvedené a Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmlúv (§ 53 ods 8 Občiansky zákonník, písmeno a-f)

Ak uplatní Spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy podľa vyššie uvedeného, má Dodávateľ právo len na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru (§ 53 ods 10 Občiansky zákonník) alebo išli hodnota plnenia zmluvy znížená (došlo k čiastočnému spotrebovania, opotrebovania alebo neúplnému vrátenie tovaru), je Spotrebiteľ povinný chýbajúce hodnotu nahradiť v peniazoch (§ 458 Občiansky zákonník). Dodávateľ je zároveň povinný vrátiť Spotrebiteľovi zaplatenej finančnej čiastky najneskôr do 30 dní od odstúpenia. Odstúpenie od zmluvy je vhodné oznámiť Dodávateľovi písomnou formou, ktorú možno priložiť k vrátenému tovaru, Dodávateľ odporúča pred zaslaním tovaru poistiť.

Ak nedôjde k vzájomnej dohode o predĺžení platnosti uzatvorenej zmluvy, napríklad z dôvodu zmeny ceny, ukončenie výroby atď, môže bez sankcií od zmluvy odstúpiť Spotrebiteľ aj Dodávateľ. O svojom rozhodnutí o odstúpení zmluvy je nutné druhú stranu informovať písomnou formou alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie email.

 

8) Zodpovednosť za vady výrobkov a služieb.

Z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu. (§ 588 Občiansky zákonník)

Ak nie je dohodnuté inak, prechádza na Kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy, včítane úžitkov, súčasne s nadobudnutím vlastníctva (§ 590 Občiansky zákonník). Ak nadobudne Kupujúci vlastníctvo skôr, než dôjde k odovzdaniu predmetu kúpy, má Predávajúci až do odovzdania práva a povinnosti uschovávateľa.
Ak má Predávajúci predmet kúpy odoslať na miesto splnenia alebo určenia, platí, že vec bola odovzdaná v čase, keď bola odovzdaná na prepravu, pokiaľ nebolo dohodnuté inak (§ 594 Občiansky zákonník).

Reklamácie chýb vzniknutých v zákonnej záručnej dobe, ich uplatnenie a nároky upravujú v plnom rozsahu príslušné právne predpisy. Pri predaji spotrebného tovaru je zákonná záručná doba 24 mesiacov. Išli na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie veci, skončí záručná doba uplynutím tejto lehoty (§ 620 ods.1 Občiansky zákonník).
Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci Kupujúcim. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než Predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, ak Kupujúci objednal u Predávajúceho uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť (§ 621 Občiansky zákonník).

 

9) Spôsob uplatnenia reklamácie.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú písomne (email, list) na uvedené kontakty Predávajúceho. Pri uplatnení práva zo zodpovednosti za vady formou zaslania tovaru prostredníctvom prepravnej služby je nutné zaslať tovar vždy na adresu sídla Predávajúceho (Vrbová 134/11, 747 47 Kobeřice. Česká republika).

Predávajúci nezáväzne odporúča nasledujúci postup pri uplatnení reklamácie

• dodanie faktúry alebo dokladu o hotovostnom nákupe, na ktorom je reklamovaný tovar uvedený.

• pri odosielaní tovaru k Predávajúcemu prostredníctvom Dopravca je nutné tovar zabaliť do vhodného obalu (najlepšie pôvodného), tak aby nedošlo k poškodeniu počas prepravy, ak k poškodeniu tovaru dôjde v priebehu prepravy a Dopravca v následnom reklamačnom konaní zamietne reklamáciu z dôvodu nevhodného prepravného obalu, nesie Kupujúci plnú zodpovednosť za spôsobenú škodu, v týchto prípadoch vracia Predávajúci tovar späť Kupujúcemu, ak sa nedohodnú inak, napríklad na vykonanie zmluvnej opravy.

• tovar odovzdať v úplnom stave vrátane dokladov,

• uvedenie, priloženie detailného popisu závady,

 

10) Vybavenie reklamácie.

Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci sa Spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má Spotrebiteľ rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci vydá Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy ao dobe jej trvania (§ 627 ods 1 Občiansky zákonník).

Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka (§ 627 ods 2 Občiansky zákonník). Vybavenej reklamácie budú Kupujúcemu zasielané prostredníctvom Dopravcu

 

Reklamácia tovaru poškodeného prepravou.

V prípade doručenia zásielky tovaru Kupujúcemu, ktorá je viditeľne poškodená, má Kupujúci právo odmietnuť prevzatie zásielky s udaním dôvodu poškodenia obalu. Ak ju aj napriek tomu prijme alebo zistí poškodenie tovaru po odstránení obalu, uplatní Kupujúci reklamáciu. Pre vylúčenie prípadných pochybností a možného zamietnutie reklamácie Predávajúcim je doporučené Kupujúcemu, aby ihneď pri prevzatí tovaru, maximálne v lehote 3 pracovných dní od prevzatia nahlásiť škodu príslušnému Dopravcovi, a spísal s ním protokol o poškodení tovaru. Na základe tohto písomného protokolu o poškodení tovaru a výsledku šetrenia Dopravca rozhodne Predávajúci o oprávnenosti reklamácie, v prípade uznania reklamácie má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 

Vyhradzujeme  si

Farebnosť produktu zobrazená na monitore počítača kupujúceho nemusí zodpovedať skutočnosti.

 

Kupujúci a Predávajúci sú týmito Obchodnými podmienkami viazaní. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny týchto obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.


V Kobeřicích 1.12.2010


Kamil Moša